Jan
23
Thu
Skate Night: Wolseley (Barracks)
Jan 23 @ 3:30 pm – 7:00 pm
Jan
27
Mon
Skate Night: Railway City Skatepark
Jan 27 @ 3:30 pm – 7:00 pm
Jan
30
Thu
Skate Night: Wolseley (Barracks)
Jan 30 @ 3:30 pm – 7:00 pm
Feb
3
Mon
Skate Night: White Oaks
Feb 3 @ 3:30 pm – 7:00 pm
Feb
6
Thu
Skate Night: Wolseley (Barracks)
Feb 6 @ 3:30 pm – 7:00 pm
Feb
10
Mon
Skate Night: Kiwanis
Feb 10 @ 3:30 pm – 7:30 pm
Feb
13
Thu
Skate Night: Wolseley (Barracks)
Feb 13 @ 3:30 pm – 7:00 pm
Feb
20
Thu
Skate Night: Wolseley (Barracks)
Feb 20 @ 3:30 pm – 7:00 pm
Feb
24
Mon
Skate Night: Railway City Skatepark
Feb 24 @ 3:30 pm – 7:00 pm
Feb
27
Thu
Skate Night: Wolseley (Barracks)
Feb 27 @ 3:30 pm – 7:00 pm